Vedtekter

VEDTEKTER for OPERAKLUBBEN stiftet år 1970
Vedtatt på generalforsamlingen 8. april 2006, endret på generalforsamlingen 23. februar 2019.

§ 1 Operaklubben er en åpen publikumsorganisasjon tilknyttet Den Norske Opera. Den har til formål å øke medlemmenes kunnskap om og interesse for opera og ballett.

§ 2 Medlemskontingenten bestemmes for hver sesong av generalforsamlingen.

§ 3 Operaklubbens høyeste myndighet er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal avholdes i god tid før avslutningen av Operaens vårsesong, senest i april måned.

Generalforsamlingen innkalles av styret med minst en måneds varsel. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling må ledsages av en skriftlig begrunnelse og være styret i hende minst tre uker før generalforsamlingen. Forslag som styret ønsker behandlet skal sendes ut sammen med innkallelsen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

  1. Konstituering
  2. Beretning
  3. Regnskap med revisorrapport
  4. Styrets forslag
  5. Innkomne forslag
  6. Fastsettelse av

a. Kontingent

b. Styrets godtgjørelse

7. Valg

Styrets medlemmer velges for to år av gangen, slik at:

a. Leder og tre styremedlemmer velges det ene året. De tre øvrige styremedlemmer velges det andre året.

b. To revisorer velges hvert år.

c. Valgkomité på tre medlemmer velges hvert år

§ 4 Styret består av leder, kasserer, sekretær, dataansvarlig og tre styremedlemmer. Nestleder, sekretær, kasserer og dataansvarlig velges innen styret. Styret leder Operaklubbens arbeid i samsvar med vedtektene og vedtak gjort av generalforsamlingen. Styret er vedtaksdyktig når minst fire styremedlemmer er samlet, derav leder og/eller nestleder. Mandatperioden er fra 1. juli til 30. juni, dvs. følger operasesongen.
§ 5 Samtlige styremedlemmer mottar en møtegodtgjørelse som tilsvarer den til enhver tid gjeldende abonnementspris i Operaklubben. Generalforsamlingen kan vedta en egenandel for kommende sesong.

§ 6 Operaklubbens regnskap skal forelegges revisorene minst en gang i året, m,en revisorene kan når som helst forlange regnskapet fremlagt. Regnskapet føres per kalenderår.

§ 7 Vedtektene kan bare endres av den ordinære generalforsamling med minst 2/3 flertall.

§ 8 Styret kan utnevne æresmedlemmer i Operaklubben som en anerkjennelse for fortjenestfullt arbeid i klubben. Æresmedlemmet utnevnes på livstid eller inntil medlemmet selv ønsker å tre ut av æresmedlemskapet. Æresmedlemmet kan benyttes til råd og støtte for styret i deres arbeid og derved bidra med sine kunnskaper og erfaringer til klubbens beste.

§ 9 Forslag om oppløsning av Operaklubben kan bare forelegges den ordinære generalforsamling. Forslag kan bare fremsettes av styret eller skriftlig av minst 1/4 av Operaklubbens medlemmer. For å bli godkjent, må forslaget ha 2/3 flertall fra de fremmøtte medlemmene. Vedtas forslaget, forelegges det en ekstraordinær generalforsamling snarest mulig, men med minst en måneds varsel. Vedtaket om Operaklubbens oppløsning sendes straks medlemmene sammen med innkallelse til ekstraordinær generalforsamling. Denne må godkjenne oppløsningen med det samme stemmeantall som nevnt ovenfor for at oppløsning skal være gyldig. Besluttes Operaklubben oppløst, velger den ekstraordinære generalforsamling et avviklingsstyre på tre medlemmer. Blir Operaklubben oppløst, tilfaller dens midler Den Norske Opera.

%d bloggere liker dette: