Vedtekter

VEDTEKTER for OPERAKLUBBEN stiftet år 1970
Vedtatt på generalforsamlingen 8. april 2006.

§ 1 Operaklubben er en åpen publikumsorganisasjon tilknyttet Den Norske Opera. Den har til formål å øke medlemmenes kunnskap om og interesse for opera og ballett.
§ 2 Medlemskontingenten bestemmes for hver sesong av generalforsamlingen.
§ 3 Operaklubbens høyeste myndighet er general-forsamlingen. Ordinær generalforsamling skal avholdes i god tid før avslutningen av Operaens vårsesong, senest i april måned. Generalforsamlingen innkalles av styret med minst en måneds varsel. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generaforsamling må ledsages av en skriftlig begrunnelse og være styret i hende minst tre uker før generalforsamlingen. Forslag som styret ønsker behandlet skal sendes ut sammen med innkallelsen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

  1. Konstituering
  2. Beretning
  3. Regnskap med revisorrapport
  4. Styrets forslag
  5. Innkomne forslag
  6. Fastsettelse av

a) kontingent
b) styrets godtgjørelse

  1. Valg

a) Styrets medlemmer velges for to år av gangen, slik at:
Leder og to styremedlemmer velges det ene året.
Kasserer, sekretær og to styremedlemmer velges det andre året.
b) To revisorer velges hvert år.
c) Valgkomite på tre medlemmer velges hvert år.

§ 4 Styret består av leder, kasserer, sekretær og fire styremedlemmer. Nestleder velges innen styret. Styret leder Operaklubbens arbeid i samsvar med vedtektene og vedtak gjort av generalforsamlingen. Styret er vedtaksdyktig når minst fire styremedlemmer er samlet, derav leder og/eller nestleder.
§ 5 Samtlige styremedlemmer mottar en møtegodtgjørelse som tilsvarer den til enhver tid gjeldende abonnementspris i Operaklubben. Generalforsamlingen kan vedta en egenandel for kommende sesong.
§ 6 Operaklubbens regnskap skal forelegges revisorene minst en gang i året, men revisorene kan når som helst forlange regnskap fremvist.
§ 7 Vedtektene kan bare endres av den ordinære generalforsamling med minst 2/3 flertall.
§ 8 Forslag om oppløsning av Operaklubben kan bare forelegges den ordinære generalforsamling. Forslag kan bare fremsettes av styret eller skriftlig av minst 1/4 av Operaklubbens medlemmer. For å bli godkjent, må forslaget ha 2/3 flertall fra de fremmøtte medlemmene. Vedtas forslaget, forelegges det en ekstraordinær generalforsamling snarest mulig, men med minst en måneds varsel. Vedtaket om Operaklubbens oppløsning sendes straks medlemmene sammen med innkallelse til ekstraordinær generalforsamling.  Denne må godkjenne oppløsningen med det samme stemmeantall som nevnt ovenfor for at oppløsning skal være gyldig.  Besluttes Operaklubben oppløst, velger den ekstraordinære generalforsamling et avviklingsstyre på tre medlemmer.  Blir Operaklubben oppløst, tilfaller dens midler Den Norske Opera & Ballett.

%d bloggere liker dette: